Warunki korzystania

Warunki dostępu i korzystania z witryn internetowych INTERNATIONAL DREAMLOVE S.A.

Oto, Dreamlove, hiszpańska firma o numerze identyfikacji podatkowej B-90068404, która znajduje się w rejestrze przedsiębiorstw sprzedaży na odległość pod numerem NEVA 2013/1539/01/41/6/V i mieści się przy ulicy Calle Seis Nave 27 (Pol. Industrial los Palillos), informuje odwiedzających (zwanych dalej Użytkownikami) stron internetowych lub witryn internetowych dotyczących produktów Dreamlove i ich posiadania (zwanych dalej witrynami) o warunkach korzystania (Warunki korzystania) dotyczących dostępu i nawigacji po stosownych witrynach przez Użytkowników, którzy uzyskają dostęp lub skorzystają z usług, aplikacji, narzędzi i ogólnie mówiąc, treści zawartych w nich (zwanych dalej usługami lub treściami).

Ten dokument, niezależnie od określonych w nim szczegółów, jest akceptowany przez Użytkowników jedynie przez dostęp do witryn.

 1. Jakość.

Dreamlove informuje Użytkowników, że podejmie wszelkie możliwe wysiłki, aby osiągnąć najwyższą jakość, zważywszy na stan technologii. Niemniej jednak, Dreamlove odpowiada za wszelkie przerwy lub niewłaściwe funkcjonowanie usług lub treści oferowanych w Internecie, niezależnie od ich przyczyny. Ponadto International Dreamlove nie ponosi odpowiedzialności za awarie sieci, utratę działalności gospodarczej w wyniku takich awarii, tymczasowe przerwy w dostawie energii elektrycznej ani żadne inne pośrednie szkody, które mogą być spowodowane Użytkownikom przyczyn niezależnych od International Dreamlove. International Dreamlove może czasowo lub na stałe zawiesić usługi lub treści z powodów aktualizacji, konserwacji, naprawy swoich systemów lub dla celów biznesowych. International Dreamlove nie ponosi odpowiedzialności za niepowodzenia i/lub szkody wynikające z niezgodności usług lub treści International Dreamlove z innymi usługami, treściami lub programami komputerowymi, z którymi nie są one specjalnie kompatybilne. W każdym przypadku konfiguracja i wydajność sprzętu Użytkowników do przeglądania witryn oraz do korzystania z oferowanych na nich usług i treści powinna być wystarczająca do umożliwienia prawidłowego korzystania z usług. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za pełną i prawidłową instalację wszelkich treści, które może pobierać z tych witryn.

 1. Odpowiedzialność Użytkowników za korzystanie i treści.

Zarówno dostęp do witryn, jak i korzystanie z informacji i treści zawartych w nich jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika.

Dlatego korzystanie z informacji, obrazów, treści i/lub produktów oferowanych i dostępnych za ich pośrednictwem będzie podlegać zgodności z obowiązującym prawem, zarówno krajowym, jak i międzynarodowym, a także z zasadami dobrej wiary i prawidłowego korzystania przez Użytkowników, którzy będą ponosić pełną odpowiedzialność za dostęp i prawidłowe korzystanie. Użytkownicy są zobowiązani do rozsądnego korzystania z usług lub treści, z poszanowaniem zasady dobrej wiary i przestrzeganiem obowiązującego prawa, moralności, porządku publicznego, dobrych obyczajów, praw osób trzecich i samej International Dreamlove zgodnie z możliwościami i celami, dla których są one projektowane. International Dreamlove nie ponosi żadnej odpowiedzialności, zarówno bezpośredniej, jak i pośredniej, za szkody wynikłe w wyniku niewłaściwego korzystania z usług lub treści przez Użytkowników lub osoby trzecie. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z usług lub treści wyłącznie w celach osobistych i nie wykorzystywać ich w sposób bezpośredni ani pośredni w celach komercyjnych. Dostęp do usług lub treści odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Użytkowników. Jeśli chodzi o nieletnich lub niezdolnych do czynności prawnych, odpowied

 • Korzystać z usługi w związku z ankietami, konkursami, schematami piramidalnymi, listami łańcuchowymi, niechcianymi wiadomościami, uciążliwą pocztą (spammingiem) lub jakimikolwiek innymi powtarzającymi się lub niezamówionymi (komercyjnymi lub innymi) wiadomościami.
 • Tworzyć fałszywą tożsamość w celu oszukania osób trzecich w odniesieniu do tożsamości nadawcy lub pochodzenia wiadomości.
 • Szkalować, obrażać, zaczepiać, prześladować, grozić lub w inny sposób naruszać prawa osób trzecich (takie jak prawo do prywatności lub wizerunku).
 • Publikować, rozpowszechniać lub ujawniać jakiekolwiek nieodpowiednie, bluźniercze, szkalujące, nielegalne, obsceniczne, niemoralne, rasistowskie, nawołujące do przemocy lub uważane za nielegalne informacje lub materiały.
 • Reklamować lub oferować sprzedaż lub zakup jakichkolwiek produktów lub usług niezwiązanych z International Dreamlove.
 • Zbierać lub w inny sposób pozyskiwać informacje o osobach trzecich, w tym ich adresy e-mailowe, bez ich zgody, oraz przekazywać osobom trzecim adresy e-mailowe innych osób.
 • Korzystać, pobierać lub kopiować w jakikolwiek inny sposób oraz udostępniać (za darmo lub nie) osobom lub podmiotom, które nie są Użytkownikami usług lub treści, jakiekolwiek katalogi Użytkowników usług lub treści lub jakiekolwiek inne informacje dotyczące Użytkowników lub korzystania z nich poza kontekstem normalnego używania zgodnie z niniejszymi warunkami użytkowania.
 • Próbowac uzyskać nieuprawniony dostęp do usług lub treści, innych kont, systemów komputerowych lub sieci z nimi połączonych za pomocą automatycznego wyszukiwania haseł lub innych środków.
 • Naruszać obowiązujące prawo lub przepisy, w tym między innymi przepisy dotyczące przesyłania danych technicznych lub oprogramowania wyeksportowanego z Unii Europejskiej.
 • Zakłócać korzystanie lub czerpanie przyjemności z usług lub treści przez innych Użytkowników lub korzystanie lub czerpanie przyjemności z podobnych treści przez inne osoby lub podmioty.
 • Podejmować jakiekolwiek działania na stronach internetowych, które obejmują przesyłanie jakichkolwiek szkodliwych, szkodliwych lub po prostu niezamówionych programów.
 • Wykorzystywać obrazy umieszczone na stronie internetowej, będącej własnością International Dreamlove S.L., do reklamowania materiałów niezwiązanych z International Dreamlove, naruszając prawa własności intelektualnej.

International Dreamlove nie ma obowiązku monitor Usługi ani korzystania z niej przez użytkownika, ani przechowywać treści żadnej sesji użytkownika. Niemniej jednak, bez uszczerbku dla powyższego, International Dreamlove zastrzega sobie prawo do monitorowania, przeglądania, przechowywania i/lub ujawniania w dowolnym momencie informacji, które mogą być konieczne do przestrzegania jakiejkolwiek obowiązującej ustawy lub przepisu, procedury prawnej lub wymogu administracyjnego.

 1. Zakaz kłopotów i szkód.

International Dreamlove, jeśli jest to technicznie możliwe, natychmiast anuluje lub blokuje rejestrację Użytkowników stron internetowych, za które odpowiada International Dreamlove, gdy uważa, że taka rejestracja przekazuje lub jest w jakikolwiek sposób związana z jakąkolwiek niechcianą lub masową wiadomością e-mail, a także w miarę możliwości, gdy wymaga tego użytkownik stron internetowych International Dreamlove, bez uszczerbku dla pełnego naprawienia szkód wyrządzonych International Dreamlove i osobom trzecim.

 1. Własność intelektualna i przemysłowa.

Zawartość dostarczana przez International Dreamlove, a także zawartość umieszczana w sieci za pośrednictwem jego stron internetowych, stanowi utwór w rozumieniu przepisów dotyczących praw własności intelektualnej i jest chroniona przez obowiązujące prawa i umowy międzynarodowe w tym zakresie. Jakakolwiek forma reprodukcji, dystrybucji, publicznego udostępniania, przekształcania, udostępniania i ogólnie rzecz biorąc – jakikolwiek inny czynności wykorzystywania publicznego, odnoszące się zarówno do stron internetowych, jak i ich zawartości i informacji, jest zabroniona bez wyraźnej i wcześniejszej zgody International Dreamlove.

W związku z tym wszystkie treści wyświetlane na różnych stronach internetowych, a w szczególności projekty, teksty, grafiki, loga, ikony, przyciski, oprogramowanie, nazwy handlowe, znaki towarowe, wzory przemysłowe i wszelkie inne znaki uznane za przemysłowe i handlowe podlegają prawom własności intelektualnej i przemysłowej International Dreamlove lub innych uprawnionych osób trzecich, które właściwie autoryzowały ich umieszczenie na różnych stronach internetowych.

Zatem treści, obrazy, treści, formy, opinie, indeksy i inne wyraziste wyrażenia, które są częścią stron internetowych, a także oprogramowanie niezbędne do ich funkcjonowania i wyświetlania, stanowią również utwór w rozumieniu prawa autorskiego i są chronione przez międzynarodowe konwencje i krajowe przepisy dotyczące własności intelektualnej, które mają zastosowanie. Naruszenie tego, co zostało powiedziane, stanowi popełnienie poważnych czynów niedozwolonych, które podlegają sankcji w świetle prawa cywilnego i karnego.

Zabrania się jakiejkolwiek czynności, na podstawie której użytkownicy usług lub treści mogą eksploatować lub korzystać handlowo, bezpośrednio lub pośrednio, całkowicie lub częściowo, z jakichkolwiek treści, obrazów, form, indeksów i innych wyrazistych wyrażeń, które stanowią część stron internetowych bez uprzedniej pisemnej zgody International Dreamlove. W szczególności, bez wyczerpywania, zakazane są czynności reprodukcji, dystrybucji, wystawiania

International Dreamlove nie ponosi żadnej odpowiedzial za konsekwencje wynikające z wymienionych zachowań i działań, podobnie jak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści, usługi, produkty itp. osób trzecich, do których można mieć bezpośredni dostęp lub które można osiągnąć za pośrednictwem banerów, linków, hiperłączy, ramek lub podobnych połączeń ze stron internetowych International Dreamlove.

 1. Zrzeczenie się odpowiedzialności i ograniczenia.

Informacje i usługi zawarte lub dostępne na stronach internetowych mogą zawierać pewne błędy lub niedokładności typograficzne. Okresowo dokonuje się zmian w zawartych informacjach. International Dreamlove może wprowadzać ulepszenia i/lub zmiany w usługach lub treściach w dowolnym momencie.

International Dreamlove nie oświadcza ani nie gwarantuje, że usługi lub treści będą nieprzerwane lub wolne od błędów, że usterki zostaną naprawione, ani że usługa lub serwer udostępniający ją będą wolne od wirusów lub innych szkodliwych składników, mimo że International Dreamlove podejmuje najlepsze możliwe działania w celu uniknięcia takich incydentów. International Dreamlove nie gwarantuje ani nie oświadcza, że korzystanie z usług lub wyniki korzystania z usług lub treści są poprawne, dokładne, aktualne lub w inne sposób wiarygodne. W przypadku podejmowania przez Użytkownika określonych decyzji lub działań na podstawie informacji zawartych na którymkolwiek z serwisów internetowych, zaleca się sprawdzenie otrzymanych informacji za pomocą innych źródeł.

Użytkownicy wyraźnie zgadzają się, że International Dreamlove nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp lub zmiany w transmisjach lub danych, żadne materiały ani dane wysłane lub otrzymane lub niewysłane lub niewidziane, ani żadne transakcje dokonane za pośrednictwem ich stron internetowych. Użytkownik akceptuje, że International Dreamlove nie ponosi odpowiedzialności za żadne zachowanie ani treści, które nie są własnością International Dreamlove, a także nie ponosi odpowiedzialności za informacje, oświadczenia ani opinie wyrażane przez innych użytkowników, lub jeżeli mają one zawartość groźną, oszczerczą, obsceniczną, obraźliwą lub nielegalną żadnej strony ani nie łamie praw osób trzecich, włączając w to prawa własności intelektualnej. Ponadto, Użytkownik zgadza się, że International Dreamlove nie ponosi odpowiedzialności za żadne treści wysłane, używane i/lub włączone w usługi przez osoby trzecie.

International Dreamlove nie gwarantuje odpowiedniości, niezawodności, dostępności, terminowości i dokładności usług ani treści w celu realizacji jakiegokolwiek celu.

International Dreamlove nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie ani jakiekolwiek inne szkody, w tym między innymi za szkody wynikłe z utraty użytkowania, danych lub zysków, które wynikają lub mają związek z korzystaniem z usług lub witryn internetowych z powodu opóźnienia lub niemożności korzystania z usługi, niezależnie od tego, czy odpowiedzialność International Dreamlove ma podstawę umowną, ze zobowiązania, z winy, odpowiedzialności bezwzględnej lub innego rodzaju, nawet jeśli International Dreamlove została powiadomiona o możliwości wystąpienia szkód przez osób trzecich.

 1. Odszkodowanie.

Użytkownicy zobowiązują się do odszkodowania International Dreamlove, dyrektorów i pracowników za jakiekolwiek roszczenia, żądania lub szkody, w tym rozsądne opłaty prawnicze, zgłoszone przez osoby trzecie z powodu korzystania lub zachowania się podczas przeglądania stron internetowych.

 1. Modyfikacje Warunków Korzystania.

International Dreamlove zastrzega sobie prawo do modyfikowania warunków korzystania w dowolnym momencie.

 1. Komunikacja z DREAMLOVE
  W przypadku jakichkolwiek incydentów dotyczących funkcjonowania i jakości usługi, jak również innych kwestii dotyczących świadczenia usługi, należy zgłaszać je pisemnie do International Dreamlove pod podanym adresem, przed upływem miesiąca od momentu, w którym dowiedziano się o zdarzeniu.

Ponadto, udostępniamy adres info@dreamlove.es w przypadku kontaktu mailowego.

 1. Informacje prawne dotyczące KART KREDYTOWYCH

International Dreamlove S.L. zobowiązuje się do niezalecania żadnych transakcji, które są niezgodne z prawem lub uznawane przez marki kart kredytowych lub nabywcę bankowego za mogące zaszkodzić ich dobrej woli lub negatywnie na nią wpływać. Następujące czynności są zabronione zgodnie z programami marek kart kredytowych: sprzedaż lub oferowanie produktu lub usługi, które nie są w pełni zgodne z wszystkimi obowiązującymi prawami dotyczącymi Kupującego, Banku Wydającego, Sprzedawcy, Posiadacza karty lub kart. Ponadto wyraźnie zabronione są następujące czynności:

Pornografia dziecięca, przemoc/nienawiść i ekstremalna przemoc seksualna
Sprzedaż leków

 1. Ogólne.

Wszelkie prawa do stron internetowych są chronione prawem autorskim ©. Wszelkie prawa zastrzeżone, a więc ich treść należy wyłącznie do jej autora. Dostęp do tego materiału nie oznacza w żadnym przypadku licencji na jego reprodukcję i/lub dystrybucję.

 1. Prawo i jurysdykcja

Strony poddają się, zgodnie ze swoim wyborem, rozstrzyganiu sporów i zrzekają się innej jurysdykcji, do sądów właściwych dla miejsca zamieszkania Użytkownika.

Nasza jednostka jest członkiem Confianza Online (non-profit), zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Stowarzyszeń, Grupa 1, Sekcja 1, numer krajowy 594400, NIP G85804011, Carrera de San Jerónimo, 18, 4º 1, 28014 Madryt (Hiszpania). Więcej informacji na stronie: www.confianzaonline.es.

Ponadto, informujemy, że jako jednostka członkowska i zgodnie z przepisami swojego Kodeksu, Confianza Online będzie odpowiednia dla alternatywnego rozstrzygania ewentualnych sporów dotyczących reklamy internetowej i ochrony danych związanych z tym obszarem (https://www.confianzaonline.es/como-reclamar). Ponadto, przypominamy, że można skorzystać z platformy rozstrzygania sporów online Unii Europejskiej, klikając na ten link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

 1. Zaangażowanie w zatrudnienie młodzieży

International Dreamlove S.L. był beneficjentem EFS, którego celem jest promowanie zrównoważonego i wysokiej jakości zatrudnienia, dzięki czemu przeprowadzono zatrudnienie młodych beneficjentów Krajowego Systemu Gwarancji Młodzieży, wspierając redukcję bezrobocia młodzieży w Hiszpanii poprzez promowanie zatrudnienia (07/07/2021). Przy tym otrzymano wsparcie z programu "Plan Capacitación - PICE" Izby Handlowej w Sewilli.

Te ogólne warunki użytkowania zostały ostatnio zrewidowane i zaktualizowane w lipcu 2023 r.

International Dreamlove - Wszelkie prawa zastrzeżone.